Home - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘programma’ verstaan alle door Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community georganiseerde open seminars, workshops, colleges, masterclasses, enz.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op basis van een met Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community is aangegaan waarbij een deelnemer gerechtigd is om deel te nemen aan een programma.
1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘incompanytraining’ verstaan: elke cursus, seminar, training, leergang, conferentie, congres, workshop, productie, college of masterclass die door Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community in opdracht van een opdrachtgever wordt georganiseerd.
1.6 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever of Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community.
1.7 Door het vragen van een offerte of informatie, het schriftelijk of telefonisch aanmelden van deelnemers voor een cursus, training, workshop, congres, conferentie of seminar, het sluiten van overeenkomsten, of enige andere vorm van werkzaamheden door ons te laten verrichten, of met ons in onderhandeling te treden, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden.
1.8 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een seminar, wordt daaronder ook elke andere door ons georganiseerde en/of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en hoe dan ook genoemd, begrepen.
1.9 Deze voorwaarden hebben voorrang boven eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Deze aanbiedingen moeten als één geheel worden opgevat.
2.2 Door online inschrijving op onze website of per e-mail accepteert u een aanbieding.
De aanvaarding van een aanbieding houdt in dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andere) verplichtingen accepteert en u bent verplicht deze verplichtingen na te komen. Wij zullen vervolgens een orderbevestiging naar u verzenden, behalve in situaties zoals beschreven in artikel 2.4. Het niet ontvangen van de orderbevestiging laat uw verplichtingen zoals vermeld in dit artikel onverlet.
2.3 Indien omstandigheden, zoals de aard, omvang of urgentie van de opdracht, het verzenden van een orderbevestiging onmogelijk maken, wordt de factuur beschouwd als de orderbevestiging.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.5 Elke overeenkomst wordt met ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u – uitsluitend ter beoordeling door ons – voldoende kredietwaardig bent voor de financiële nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
2.6 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere documenten, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten ze op ons eerste verzoek worden geretourneerd. Ze mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, nagemaakt op welke manier dan ook, of aan derden worden verstrekt of ter inzage worden gegeven.
2.7 U machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om, indien en voor zover wij dit nodig of wenselijk achten binnen de grenzen van de door u gegeven opdracht, werkzaamheden door derden voor uw rekening te laten uitvoeren en rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW en moeten inclusief BTW worden betaald, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Facturering en betaling
4.1 Facturen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, maar dit laat uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, moeten facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan, zonder enig recht op verrekening of korting. Tenzij anders overeengekomen, wordt het volledige bedrag direct gefactureerd na uw aanvraag van onze aanbieding.
4.3 Indien een betalingstermijn zoals bepaald in de voorwaarden of apart overeengekomen wordt overschreden, bent u zonder verdere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn wij gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. U bent in dat geval een vertragingsrente verschuldigd op basis van 1,0% per maand over het verschuldigde bedrag.
4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die wij maken voor de inning van onze vordering en ter bescherming van onze rechten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 112,50, vermeerderd met BTW.
4.5 Onverminderd het voorgaande zijn wij in geval van niet-betaling of niet-behoorlijke nakoming van enige verplichting door u gerechtigd verdere leveringen te staken of de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met behoud van ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.
4.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor de betaling van u te verlangen, ook na het sluiten van de overeenkomst. Indien u hier niet aan voldoet, zijn wij gerechtigd verdere leveringen te staken of de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met behoud van ons recht op vergoeding van de schade zoals vermeld in artikel 4.5, en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

Artikel 5: Klachten
5.1 Klachten over geleverde zaken en/of diensten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons worden meegedeeld. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst heeft.
5.2 Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de nakoming van de betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Onze verplichtingen
6.1 Wij zullen onze diensten naar ons beste weten en kunnen uitvoeren met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 7: Overmacht
7.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden. Overleg met de wederpartij zal hierover plaatsvinden.
7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, buitensporig ziekteverzuim van ons personeel, calamiteiten die ons beletten tijdig op de plaats van het programma te komen, overheidsmaatregelen die indirect invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van onze leveranciers, en elke andere tekortkoming van onze zijde die niet aan onze schuld is te wijten en volgens de wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend, met uitzondering van opzet of grove schuld.
7.3 Indien de seminarleider verhinderd is, hebben wij het recht om een vervangende seminarleider in te zetten. Indien het niet mogelijk is om een vervangende seminarleider in te zetten, zal in onderling overleg een nieuwe datum voor het programma worden vastgesteld.
7.4 Voor het gedeelte van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd, hebben wij het recht om pro rato betaling te eisen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De organisatie en uitvoering van programma’s, evenals de opstelling van lesmateriaal, worden naar ons beste vermogen uitgevoerd. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus, workshop, seminar, training, congres, masterclass of conferentie.
8.2 Deelname aan de programma’s is op eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) of opdrachtgever, evenals voor persoonlijk letsel van de deelnemer(s) tijdens het programma.
8.3 Het handelen van de opdrachtgever of de deelnemer naar aanleiding van het programma of het lesmateriaal geschiedt volledig voor hun eigen risico. Behalve in geval van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van het programma of het lesmateriaal.
8.4 Indien de schade en/of nadelige gevolgen voor rekening van Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community dienen te komen, zal de totale aansprakelijkheid van Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst.
8.5 Behalve in geval van opzet en/of grove schuld onzerzijds, zijn wij nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerde aansprakelijkheid van Delen is Vermenigvuldigen – JJ Community rust op de opdrachtgever, die dit aanvaardt.

Artikel 9: Auteursrecht
9.1 Wij behouden ons het auteursrecht voor op verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, lesmateriaal en offertes. Deze materialen blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, getoond aan derden of op enige andere manier worden gebruikt.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Wij hebben het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist is, in geval van faillissement, boedelafstand, surseance van betaling, beslaglegging, overlijden of curatele van de wederpartij, niet-nakoming van verplichtingen, niet-betaling of het niet voldoen aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling of betalingszekerheid, bedrijfsstaking of -overdracht, of wijziging in de doelstelling van het bedrijf.
10.2 Indien wij onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen na een schriftelijke aanmaning, heeft u het recht om de betreffende overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, onverminderd de toepassing van de bedingen met betrekking tot eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in deze voorwaarden.

Artikel 11: Annulering
11.1 Annulering van een overeenkomst is niet mogelijk, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, in de overeenkomst zelf of schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
11.2 Voor avondseminars en blended classes is annulering niet mogelijk, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, in de overeenkomst zelf of schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
11.3 Voor dagseminars is annulering mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst. In dat geval bent u naast eventuele annuleringskosten een bedrag van €150,- verschuldigd ter zake van administratiekosten.
11.4 Voor digitale masterclasses en digitale leergangen is annulering mogelijk tot twee weken voor het programma. Na deze termijn bent u het volledige bedrag verschuldigd.
11.5 Voor incompanytrainingen is annulering mogelijk tot zes weken voor aanvang van de bijeenkomst.

Artikel 12: Verjaring
12.1 Elke vordering tegen ons met betrekking tot een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, moet worden ingesteld binnen 1 jaar na beëindiging van het door ons verzorgde seminar. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle rechten die de wederpartij aan de vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel 13: Uitvoering van de overeenkomst
13.1 Wij zullen de gesloten overeenkomst naar ons beste inzicht en vermogen uitvoeren, rekening houdend met de eisen van goed vakmanschap. Wij behouden ons echter het recht voor om verbeteringen en wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 14: Deelnemers
14.1 Indien het aantal deelnemers voor een programma lager is dan het door ons gestelde minimumaantal, behouden wij ons het recht voor om het programma te annuleren. In dat geval kan de opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden om de deelnemer in te schrijven voor een ander programma. Indien de opdrachtgever dit niet accepteert, zal het factuurbedrag worden gecrediteerd en, indien het factuurbedrag al is voldaan, worden terugbetaald.
14.2 Indien de Nederlandse wetgeving of officiële voorschriften met betrekking tot evenementen dit vereisen, behouden wij ons het recht voor om COVID-paspoorten of testbewijzen te controleren en/of andere maatregelen te eisen die door de wet of officiële voorschriften worden vereist.
14.3 Tijdens ons evenementen worden foto’s en/of video’s genomen. Elke persoon die aanwezig is op ons evenement kan dus gefotografeert worden, en deze foto’s kunnen gebruikt worden om reclame mee te maken op onze website. Indien de persoon niét op de foto’s wenst te staan, dient dit schriftelijk vóór aanvang van het evenement waarop deze aanwezig is gemeld te worden.

Artikel 15: Bevoegde rechter
15.1 Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde rechter te Assenede, België.

Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1 Op al onze transacties is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.